Tin trong tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định vừa ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.


Quy định này gồm 03 chương, 22 điều, quy định về nguyên tắc, mô hình quản lý và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định.

 

Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành của tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện); đơn vị quản lý khu du lịch; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư có tham gia hoạt động tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định.

 

Khu du lịch trên địa bàn tỉnh được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh phải được quản lý theo quy định của pháp luật. Khu du lịch được hình thành từ nguồn kinh phí nhà nước thì do UBND cấp huyện quản lý. Khu du lịch được hình thành từ nguồn kinh phí do doanh nghiệp đầu tư thì do doanh nghiệp quản lý.

 

Đối với khu du lịch có phạm vi địa giới hành chính từ 02 cơ quan cấp huyện trở lên thì căn cứ quy mô, tính chất, yêu cầu phát triển du lịch và tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động quản lý khu du lịch bao gồm: Khoản thu từ hoạt động dịch vụ tại khu du lịch; khoản thu từ phí tham quan được trích để lại theo quy định; khoản tài trợ và đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn tài chính hợp pháp khác.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện Quyết định./.

>>> File chi tiết

Nguồn: sovhttdl.namdinh.gov.vn

-XH-


Đã xem 10987 lần ,cập nhật lúc 08/07/2019 8:06:54 SA
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch