Cơ sở lưu trú, nhà hàng
Khách sạn Minh Hải **/ Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ/ Điện thoại: 0350.33747639/ Số phòng nghỉ: 45

 

 

Khách sạn Trường Cửu*

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893192

Số phòng nghỉ: 16

Khách sạn Minh Hồng III

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893162

Số phòng nghỉ: 45

Khách sạn Minh Hồng II

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893467

Số phòng nghỉ: 9

Khách sạn Minh Hạnh III

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3747747

Số phòng nghỉ: 42

Khách sạn Sài Gòn

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3747612

Số phòng nghỉ: 40

Khách sạn Hải Dương

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3747989

Số phòng nghỉ: 28

Khách sạn Ánh Dương

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3748818

Số phòng nghỉ: 27

Khách sạn Minh Thu

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893127

Số phòng nghỉ: 18

Khách sạn Ngọc Khánh

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3748999

Số phòng nghỉ: 18

Khách sạn Mặt trời mọc

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893846

Số phòng nghỉ: 29

Khách sạn Hoàng Gia

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893559

Số phòng nghỉ: 12

Nhà nghỉ Minh Hạnh

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893318

Số phòng nghỉ: 50

Nhà nghỉ Phương Dung

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3508437

Số phòng nghỉ: 14

Nhà nghỉ Xuân Hoà

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893181

Số phòng nghỉ: 22

Nhà nghỉ Trung Kiên

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893123

Số phòng nghỉ: 24

Nhà nghỉ Hà Nội

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893964

Số phòng nghỉ: 40

Nhà nghỉ Plaza Trường Xuân

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893175

Số phòng nghỉ: 16

Nhà nghỉ Hương Quê

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3749959

Số phòng nghỉ: 10

Nhà nghỉ Ngọc Lan

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893135

Số phòng nghỉ: 16

Nhà nghỉ Như Quỳnh

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3747857

Số phòng nghỉ: 13

Nhà nghỉ Tùng Hường

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893124

Số phòng nghỉ: 10

Nhà nghỉ Biển Đông

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3747889

Số phòng nghỉ: 24

Nhà nghỉ Thăng Long

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.389396

Số phòng nghỉ: 9

Nhà nghỉ Viện Điều Dưỡng

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3747080

Số phòng nghỉ: 11

Nguồn: Phòng Nghiệp vụ Du lịch

Đã xem 68570 lần ,cập nhật lúc 28/10/2009 7:36:29 SA
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch