Trung tâm TTXT Du lịch

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch có nhiệm vụ:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở địa phương, tổ chức thực hịên các chương trình, kế hoạch, đề án về xúc tiến, quảng bá du lịch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng các kênh thông tin, thu thập và xử lý thông tin để phục vụ cho công tác thông tin quảng bá du lịch của địa phương.

- Cung cấp các thông tin về du lịch ở địa phương và các thông tin về thị trường du lịch trong và ngoài nước theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực du lịch và của khách du lịch.

3. Tổ chức các hoạt động thông tin xúc tiến du lịch, in ấn và phát hành các sản phẩm du lịch, các sản phẩm nghe, nhìn, ấn phẩm du lịch bằng Tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

- Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị để tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm du lịch tại địa phương, tỉnh bạn hoặc nước ngoài.

4. Tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư nhằm kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào hoạt động du lịch của tỉnh.

- Cung ứng các dịch vụ, dịch thuật, hướng dẫn các đoàn khách khảo sát tuyến, điểm du lịch để xây dựng chương trình tour du lịch trong tỉnh.

5. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo và tiếp thị du lịch.

6. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm theo quy định.

7. Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và thep phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm

1.Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc

- Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung Tâm gồm các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ .

3. Biên chế của Trung tâm.

- Biên chế khung bộ máy quản lý của trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp văn hoá, thể thao, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp văn hoá, thể thao của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch , được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

- Ngoài ra căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và nguồn thu hàng năm. Trung tâm xây dựng tự đảm bảo kinh phí hoạt động, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sỏ thực hiện hợp đồng lao động.

Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch