Du lịch
Tổng cục Du lịch vừa tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đề xuất những phương án điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển mới.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, có thể thấy hầu hết các chỉ tiêu phát triển (trừ chỉ tiêu về lao động) đều đã đạt và thậm chí vượt xa so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược và Quy hoạch. Bên cạnh đó, sự chuyển biến không ngừng của tình hình kinh tế, xã hội trong nước và thế giới, đòi hỏi cần có những điều chỉnh đối với Chiến lược và Quy hoạch để phù hợp với tình hình mới.

Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch đã đề xuất hướng điều chỉnh Chiến lược, Quy hoạch trong giai đoạn tới như: điều chỉnh thời kỳ thực hiện Chiến lược, Quy hoạch; Điều chỉnh quan điểm, mục tiêu theo hướng phù hợp với Nghị quyết 08-NQ/TW; Điều chỉnh các định hướng và giải pháp phát triển du lịch theo lĩnh vực, trong đó chú trọng định hướng tổ chức không gian và giải pháp quy hoạch và quản lý quy hoạch; Định hướng đầu tư và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư; Điều chỉnh và bổ sung một số kế hoạch hành động của Chiến lược.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận sâu về đào tạo nguồn nhân lực du lịch; cần xác định thị trường khách trọng điểm để có thể lựa chọn hướng phát triển phù hợp cho điểm đến; cần xem xét những điểm phát triển “nóng” và chú trọng việc bảo tồn, phát triển bền vững; các vấn đề về quy hoạch khu du lịch quốc gia; quá trình thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt…

Nguồn:baovanhoa.vn

Đã xem 266 lần ,cập nhật lúc 30/11/2017 10:00:49 SA
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch