Tin trong nước
Bộ VH-TT&DL vừa ra Quyết định số 4215/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 6-10-2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TƯ ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bộ VH-TT&DL đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện, đó là: Xây dựng nội dung, tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TƯ, Nghị quyết số 103/NQ-CP và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch đến các bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động du lịch.

 

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo nhà nước về Du lịch chỉ đạo, đôn đốc và điều phối việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình thực hiện; tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong quá trình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ; tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 103/NQ-CP.

Nguồn: hanoimoi.com.vn

Đã xem 641 lần ,cập nhật lúc 17/11/2017 8:16:10 SA
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch